Témata kurzů > Ekonomika a finanční řízení

Jak porozumět účetním výkazům II (IFRS)

Víte, že součástí účetní závěrky dle IFRS již není rozvaha a výsledovka, ale výkaz o finanční situaci a výkaz o úplném výsledku?

Víte, že dle IFRS je v aktivech vykazován majetek pořízený na leasing a nemovitosti jsou oceňovány jinou cenou než dle českých účetních předpisů?

Po absolvování kurzu:

  • poznáte principy a pojmy z oblasti IFRS, včetně anglické terminologie,
  • budete rozumět obsahu vybraných účetních výkazů dle IFRS,
  • budete chápat hlavní příčiny rozdílného dopadu transakcí na výsledek hospodaření a na rozvahu dle IFRS ve srovnání s českou účetní legislativou,
  • budete schopni správně interpretovat údaje obsažené v účetní závěrce sestavené dle IFRS.

Program       9:00–16:00

• Účetní závěrka podle IFRS
- koncepční rámec a základní principy,
- hlavní prvky výkazů (aktivum, závazek, vlastní kapitál, výnosy, náklady),
- koncepce oceňování,
- vybrané účetní výkazy a minimální požadavky na jejich obsah
(výkaz o finanční situaci, výkaz o úplném výsledku, výkaz o peněžních tocích).


• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- hmotný majetek užívaný podnikem,
- investice do nemovitostí,
- dlouhodobá aktiva držená k prodeji,
- leasing,
- nehmotná aktiva (vyjma podnikových kombinací).


• Další vybrané problémy
- zásoby,
- vykazování výnosů a dlouhodobých zakázek,
- rezervy a podmíněné závazky.

Posluchači obdrží studijní materiál
Kurz vyžaduje předchozí základní znalost českých účetních výkazů (viz např. kurz „Jak porozumět účetním výkazům I“).

lektor:
Ing. Petra Oceláková Ph.D. - všechny kurzy lektora
specialistka v oblasti investičního rozhodování, finančních analýz a plánování
Datum Variabilní symbol Místo konání
Termín dle dohody.
cena: ,- Kč (osvobozeno od DPH)
tel.: 602 216 066, kurzy@pragoeduca.cz